فقــــــط خــــــدا

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

بنویسید به روی لحدم

من فقط عشق حسین بن علی را بلدم

ننویسید که او خادم بدعهدی بود

بنویسید که او منتظر مهدی بود